23 65 11 00 Alle dager - hele døgnet

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 25. april 2022.

Takk for at du tok deg tid til å lese våre retningslinjer for personvern! Vi som leverer tjenestene, er Lavendla AS, organisasjonsnummer 928 293 823 (“Lavendla“). Vi tar personvern på største alvor, og tilstreber derfor alltid at personene som bestiller tjenestene våre eller på annen måte kommer i kontakt med oss, føler seg trygge med vår håndtering av Personopplysninger (som definert nedenfor). For å oppnå slik sikkerhet, etterstreber vi alltid høyest mulig standarder angående beskyttelse av Personopplysninger.

Lavendla behandler, administrerer, bruker og beskytter derfor Registrertes Personopplysninger i samsvar med denne personvernerklæringen (“Personvernerklæring“). Lavendla behandler Personopplysninger for to formål – for å kunne levere tjenesten (se avsnitt 2 nedenfor) og for å kunne tilpasse tjenestene våre på best mulig måte og gi relevante tilbud til personer som kommer i kontakt med tjenestene våre (se avsnitt 3 nedenfor)

1 Definisjoner

1.1 Følgende definisjoner skal i denne personvernerklæringen ha betydningen som er angitt nedenfor:

Generelle vilkår og betingelser” – Til enhver tid generelle vilkår og betingelser som regulerer Lavendlas levering av tjenester og produkter.

Ordreansvarlig” – Enhver fysisk eller juridisk person som bestiller Lavendlas tjenester eller produkter på egne vegne eller på vegne av andre.

Besøkende” – Enhver fysisk person som besøker nettstedet.

Dødsbo” – Dødsboet etter den avdøde som Ordreansvarlig bestiller Lavendlas tjenester for.

“Utføre Tjenesten” – Utføre alle Lavendlas forpliktelser overfor Ordreansvarlig og Dødsboet. I dette inngår derfor også tilleggstjenester utover transport og kistelegging, f.eks. levering av catering, blomsterarrangementer, juridisk bistand og lignende.

“Kunde” – Mottakeren av Tjenesten. Dette kan være Ordreansvarlig eller en juridisk person, for eksempel det Dødsboet vedkommende representerer.

Personopplysninger” – All informasjon om fysiske personer i live, der disse personene kan identifiseres direkte eller indirekte. Slik informasjon er for eksempel navn, adresse eller e-postadresse og annen informasjon som en fysisk person kan identifiseres gjennom. For avklaringsformål understrekes det at Dødsboet, som er en juridisk person, og avdøde ikke omfattes av personopplysningslovgivningen.

Registrert” – Fysiske personer hvis Personopplysninger behandles av Lavendla.

Nettside” – Lavendlas nettsted med domenet www.lavendla.no eller et annet domene som eies og avhendes av Lavendla, inklusive underdomener.

2 Behandling av Personopplysninger for å oppfylle avtalen

2.1 Lavendla behandler slike Personopplysninger levert av Ordreansvarlig eller andre personer med det hovedformål å Utføre Tjenesten i samsvar med de generelle vilkårene og betingelsene. Dette betyr at Personopplysningene samles inn og behandles, for eksempel, men ikke utelukkende, for å planlegge og gjennomføre begravelsen og i kontakt med sognet eller Lavendlas partnere som for eksempel tilbyr catering og blomsterarrangementer.

2.2 Det rettslige grunnlaget for behandlingen nevnt i denne del 2 er å kunne oppfylle avtalen mellom Lavendla på den ene siden og Dødsboet og/eller Ordreansvarlig på den andre.

2.3 Når en annen enn Ordreansvarlig er Kunde, er det Ordreansvarlig som er behandlingsansvarlig. Lavendla er da databehandler for Ordreansvarlig. Hvis Ordreansvarlig er en fysisk person som legger inn bestillingen i privat øyemed eller som er relatert til Ordreansvarligs husholdning, er Lavendla behandlingsansvarlig for behandlingen av Ordreansvarligs Personopplysninger som angitt i avsnitt 2.1. Behandlingen av andre personers Personopplysninger (f.eks. andre eiendomseiere eller begravelsesgjester) for formål nevnt i Personopplysningsloven § 2.1 faller utenfor Personopplysningslovens virkeområde.

3 Behandling av Personopplysninger for markedsføringsformål

3.1 I tillegg til de ovennevnte formålene behandler Lavendla Personopplysninger for bedre å tilpasse tjenestene våre og tilby relevante tilleggstjenester eller produkter til Ordreansvarlig, Dødsboet eller andre personer hvis Personopplysninger behandles av Lavendla.

3.2 Det rettslige grunnlaget for behandlingen nevnt i dette avsnitt 3 er å utføre en oppgave knyttet til Lavendlas legitime interesse. Den Registrerte kan når som helst motsette seg at Lavendla behandler data for dette formålet.

3.3 Lavendla er behandlingsansvarlig for behandlingen av Personopplysninger som er nevnt i dette punkt 3. Lavendla er dermed ansvarlig for behandlingen av Personopplysningene som Lavendla samler inn i forbindelse med Utføring av Tjenesten.

4 Annen behandling av Personopplysninger

4.1 Ordreansvarlig kan oppgi Personopplysninger som ikke er nødvendige for ovennevnte formål. I tilfeller der Lavendla regnes som behandlingsansvarlig for behandlingen av disse dataene, anses Ordreansvarlig for å ha samtykket, eller garanterer at samtykke eksisterer for slik behandling som, gitt oppgavens art, kan forventes. I alle tilfeller inkluderer samtykket anskaffelse, lagring og sletting.

5 Data som ikke er gitt av den Registrerte selv

5.1 Ved å melde dødsfallet til tingretten på dødsstedet vil Lavendla behandle Personopplysninger knyttet til arvinger(navn, personnummer, adresse). Ordreansvarlig gir også informasjon om begravelsesgjester (navn og kontaktinformasjon).

6 Registrertes rettigheter

6.1 Den Registrerte har følgende rettigheter knyttet til Personopplysninger som behandles for det formålet som er angitt i avsnitt 3.

6.2 Den Registrerte har rett til å be om informasjon om Personopplysningene som behandles av Lavendla, ved å kontakte Lavendla skriftlig via kontaktinformasjonen i avsnitt 12 nedenfor. Hver Registrerte har derfor rett til vederlagsfritt å motta en kopi av Personopplysningene knyttet til den som behandles. For eventuelle ytterligere kopier, kan Lavendla kreve et gebyr på NOK 995 per time, som dekker de administrative kostnadene.

6.3 Den Registrerte har rett til, om nødvendig, å be om korrigering av feil eller utdatert informasjon, ved en skriftlig forespørsel til Lavendla.

6.4 Den Registrerte har rett til å tilbakekalle ethvert samtykke gitt angående behandlingen av Personopplysninger som tidligere er gitt av den Registrerte til Lavendla. Slikt tilbakekall kan imidlertid innebære at den Registrerte ikke lenger kan få tilgang til tjenestene som tilbys av Lavendla. Den Registrerte har rett til å be om sletting eller begrensning av behandling og motsette seg behandling under visse forhold.

6.5 Under visse forhold har den Registrerte rett til dataportabilitet, noe som betyr en rett til å innhente Personopplysninger og overføre dem til en annen behandlingsansvarlig så lenge det ikke påvirker andres rettigheter og friheter negativt.

6.6 Hvis du mener vi har begått feil ved behandlingen av Personopplysningene dine, kan du kontakte oss som angitt i avsnitt 12 nedenfor. Du har også rett til å rapportere feilen til Datatilsynet eller den myndighet som tilsvarer Datatilsynet.

7 Oppbevaring av informasjons for regnskapsformål

7.1 Noe dokumentasjon oppbevares for regnskapsformål i inntil fem år.

8 Sikkerhet

8.1 Lavendla setter personvernet til de Registrerte først og arbeider derfor aktivt for å sikre at de registrertes Personopplysninger blir behandlet med største forsiktighet. Lavendla tar de nødvendige tiltakene som med rimelighet kan være nødvendige for å sikre at de registrertes Personopplysninger behandles sikkert og i samsvar med denne personvernerklæringen. Overføring av informasjon via Internett og mobilnettverk kan imidlertid aldri være helt risikofritt, og det er derfor all slik overføring foregår på egen risiko.

9 Personopplysninger til tredjeparter

9.1 Lavendla vil ikke selge eller distribuere Personopplysninger til tredjeparter, med mindre annet er angitt i denne personvernerklæringen eller de generelle vilkårene og betingelsene.

9.2 Lavendla kan imidlertid overføre Personopplysninger knyttet til de registrerte til:

i. Lavendlas underleverandører og partnere, som i noen henseender fungerer som våre databehandlere i samsvar med våre instruksjoner, for levering av våre tjenester;

ii. myndigheter eller juridiske rådgivere i tilfelle mistanke om brudd på loven, denne personvernerklæringen eller de generelle vilkårene og betingelsene; og

iii. myndigheter, juridiske rådgivere eller annen aktør hvis det kreves av Lavendla ved lov eller myndighetspåbud.

9.3 Lavendla vil kun utlevere dataene til de Registrerte til slike tredjeparter Lavendla har tillit til. Lavendla velger nøye ut eventuelle partnere for å sikre at Brukernes data behandles i samsvar med lov om brukes på en måte som er i samsvar med forskriften om behandling av personopplysninger.

10 Anonymiserte data (ikke-identifiserbare Personopplysninger)

10.1 Lavendla kan dele anonymisert informasjon med tredjeparter. I et slikt tilfelle er den anonymiserte informasjonen sammenstilt informasjon samlet inn i gjennomføringen av Lavendlas tjenester og kan for eksempel bestå av statistikk om internettrafikk eller den geografisk beliggenhet for bestilling av Lavendlas tjenester. Anonymisert informasjon inneholder ingen informasjon som kan knyttes til en bestemt person og utgjør dermed ikke Personopplysninger.

11 Informasjonskapsler og lenker til andre nettsteder

11.1 Når en Besøkende besøker Nettstedet, vil informasjon om bruken bli lagret gjennom informasjonskapsler. Informasjonskapsler er passive tekstfiler som lagres av nettleseren på den Besøkendes enhet, det vil si datamaskin, mobil eller nettbrett, når de er koblet til Nettstedet. Lavendla bruker informasjonskapsler for å forbedre den Besøkendes opplevelse av Nettstedet og for å samle inn informasjon som statistikk om den Besøkendes bruk av Nettstedet. Dette gjøres med det formål å sikre, vedlikeholde og forbedre Nettstedet, samt Lavendlas tjenester og tilbud generelt.

11.2 Besøkende kan når som helst nekte bruk av informasjonskapsler ved å endre innstillingen på sin enhet. Imidlertid, hvis dette skjer, kan Besøkendes opplevelse av Nettstedet forverres.

11.3 Nettstedet kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder. Besøkende som følger en slik lenke, bør sjekke vilkårene og retningslinjene som gjelder for det aktuelle nettstedet før de utleverer sine Personopplysninger til leverandøren av siden. Lavendla er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for tredjeparts nettsteder.

11.4 Les mer om informasjonskapsler.

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt.

Vi bruker informasjonskapsler (eller cookies som de også kalles)  for å gjøre det enklere for deg som besøker nettstedet vårt. Med andre ord, det tar sikte på å gi deg en bedre brukeropplevelse. Hvis vi ikke får lov til å lagre informasjonskapsler på datamaskinen din, gjør vi oppmerksom på at det vil påvirke din bruk av nettstedet vårt negativt. I henhold til lov om elektronisk kommunikasjon skal besøkende informeres om at informasjonskapsler benyttes. De skal også gis mulighet til å forhindre at informasjonskapsler lagres på datamaskinen.

Hva er en informasjonskapsel og hvilke bruker vi?

En informasjonskapsel er en liten tekstfil som lagres på datamaskinen din når du besøker et nettsted som bruker dem. Neste gang du besøker det samme nettstedet, kan det lese tekstfilen din og se sidene i henhold til innstillingene dine. Det finnes forskjellige typer informasjonskapsler: dels øktinformasjonskapsler som lagrer informasjon i nettleseren din til du lukker den eller avslutter besøket på nettstedet, og dels tredjepartsinformasjonskapsler som lagrer informasjon om din bruk av nettstedet.

Hvorfor bruker vi dem?

Vi benytter informasjonskapsler bare tidvis, og da utelukkende for å gjøre det enklere for deg som besøkende og for å forbedre brukeropplevelsen din.

Hva om jeg ikke vil at du skal lagre informasjonskapsler?

Hvis du ikke godtar at disse lagres på datamaskinen, kan du endre  innstillingene i nettleseren slik at de ikke lagres. Men vær da klar over at funksjonaliteten når du besøker våre nettsider, ikke er like god.  

12 Kontaktinformasjon

12.1 For spørsmål, ytterligere informasjon om Lavendlas behandling av Personopplysninger eller for kontakt med Lavendla generelt, vennligst bruk informasjonen som er oppført nedenfor:

Lavendla AS
Dr. Hansteins gate 9, 3044 Drammen. E-post; [email protected]

Tlf: 23 65 11 00, internett: lavendla.no

13 Endringer

13.1 Lavendla har når som helst rett til å endre eller gjøre tillegg til Personvernerklæringen. Den nyeste versjonen av Personvernerklæringen vil alltid være tilgjengelig på Nettstedet. Nye versjoner av Personvernerklæringen trer i kraft tretti (30) dager etter at informasjon om endringen er tydelig angitt på Nettstedet.